Перейти до основного вмісту

Важливі статті

2015

Савинова Н.А. Социальная и персональная значимость уголовного правонарушения: к вопросу о справедливости /Н.А.Савинова//Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2015. -  Том 17. - с. 348-355.

Savinova N. Social issue of criminal offence and the principle of fairness (Савінова Н.А. Соціальна сутність кримінального правопорушення і принцип справедливості)/ Н.А.Савінова //Вісник Асоціації кримінального права України.-2015.-№2 (5).-С.44-51.

Савінова Н.А. Кримінально-правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально-правового регулювання /Н.А.Савінова//Право України. - 2015. - №9. - С.136-141.

Савінова Н.А. Інформаційна віктимізація населення України в умовах пропаганди агресії /Н.А.Савінова// Юридичний вісник України. - 2015. - №33 (1050). - С.12-13.

Савінова Н.А. Емоція права: на шляху розуміння наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікації/ Н.А.Савінова//Інформація і право. - 2015. - №2 (14). - С.5-12.

2014

Савінова Н. А. To be or not to be / В. О. Туляков, Н. А. Савінова // Юридичний вісник України. – 2014. - № 34. – С. 12-13.

Савінова Н. А. Умисне поширення недостовірної информації ЗМІ: аргументи на користь потреби криміналізації / Н. А. Савінова // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 2 (3).- с. 100 – 112.

2013

Савинова Н. А. О некоторых спорных аспектах модели уголовно-правовой политики в условиях развития информационного общества / Н. А.  Савинова // Информационная безопасность регионов. – 2013. – № 1 (12). – С. 111–115.

Савінова Н. А. Доктрина та концептуальні кроки кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства в Україні / Н. А.  Савінова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 1. – 2013. – С. 207–219.

2012

Савінова Н. А. Кібернетична інтервенція, як суспільно небезпечне діяння, що потребує криміналізації / Н. А. Савінова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О.  Дідоренка. – 2012. – Спецвипуск 3. – 446 с. – С. 395–403.

Савінова Н. А. Умисні впливи на свідомість: до питання соціальної обумовленості криміналізації / Н. А. Савінова // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 23. – 334 с. – С. 111–120.

Савінова Н. А. Кібернетичний тероризм і сепаратистські заклики: кримінально-правовий огляд проблеми / Н. А. Савінова / Вісник Луганського державного університетут внутрішніх справ ім Е. О. Дідоренка. - 2012. – Спецвипуск № 4. – с. 230-238.

Савінова Н. А. Про деякі особливості допиту заангажованого свідка / Н. А. Савінова // Український адвокат. – 2012. - № 3. – С. 51-53.

Савінова Н. А. Про потребу стратегічних заходів кримінально-правової політики у інформаційному просторі / Н. А. Савінова // Науковий часопис НПУ  ім. М. П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наук. праць. – Випуск 17. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 181 с. – С. 149–155.

Савінова Н. А. Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні / Н. А. Савінова // Правова інформатика. – 2012. – № 2 (34). – С. 60–65.

Савінова Н. А. Інформаційні війни у інформаційному суспільстві: до питання обумовленості криміналізації / Н. А. Савінова // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. – № 1 (8). – С. 70–73.

Савінова Н. А. Кіберзлочинність: витоки та тенденції детермінації в умовах розвитку Глобального інформаційного суспільства / Н. А. Савінова // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: збірник наукових статей. – 2012. – Випуск ХХVIII. – 274 c. – C. 248–254.

Савінова Н. А. До розуміння поняття «інформаційна безпека» в умовах розвитку інформаційного суспільства / Н. А. Савінова // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2012. – № 1. – С. 244–253.13

Cавинова Н. Общение в информационном обществе: человеческая потребность, зависимость или... оружие? / Н. Савинова // Юридический портал PravoToday.

Савінова Н. А. До розуміння поняття «інформаційна безпека» в умовах розвитку інформаційного суспільства / Н. А. Савінова // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2012. – № 1. – С. 244–253.

2011

Савінова Н. А. Деякі питання впливу розвитку інформаційного суспільства на кримінально-правову політику / П. Л. Фріс, Н. А. Савінова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім.  Е. О.  Дідоренка. – 2011. – Спецвипуск 6. – С. 3–9.

Савінова Н. А. Соціальна обумовленість криміналізації деяких суспільно небезпечних діянь у медіапросторі / Н. А. Савінова // Юридична Україна. – 2011. – № 11. – С. 87–90.

Савінова Н. А. Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства України / Н. А. Савінова // Юридична України. – 2011. – № 4. – С. 98–101.

Савінова Н. А. Потреба кримінально-правового забезпечення безпеки спілкування у інформаційному суспільстві / Н. А. Савінова // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 2 (75). – С. 144–149.

Савінова Н. А. Природа кримінально-правового забезпечення і його місце в системі правового забезпечення / Н. А. Савінова // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 1 (74). – С. 167–171.

2010

Савінова Н. А. Про сутність кримінально-правового забезпечення розвитку національного сегмента глобального інформаційного суспільства в Україні / Н. А. Савінова // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. – Вип. 55. – Одеса: Юридична література, 2010. – 712 с. – С. 498–502.

Савінова Н. А. До питання криміналізації суспільно небезпечних діянь у медіапросторі України / Н. А. Савінова // Право України. – 2010. – № 3. – С.  179–183.

2009

Розенфельд Н. А. Право на общение как неотъемлемое природное право человека / Н. А. Розенфельд // Конституционные чтения: Межвузовский сборник научных трудов. – Саратов: Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столыпина, 2009. – Вып. 10. – Ч. 2. – С. 167–170.

Розенфельд Н. А. Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом / Р. М. Міловідов, Н. А. Розенфельд // Право України. – 2009. – № 10. – С. 206–210.

Розенфельд Н. А. Напрями розвитку інформаційного суспільства і його основних ресурсів в Україні / Н. А. Розенфельд // Право України. – 2009. – № 1. – С. 117–120.

2008

Розенфельд Н. А. Про поняття «правове забезпечення» в контексті  глобалізаційних процесів / Н. А. Розенфельд // Вісник Чернігівського  державного інституту права, соціальних технологій та праці  (серія «Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки»): щоквартальний науковий збірник. – 2008. – № 1. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та права, 2008. – 370 с. – С. 5–9.

Розенфельд Н. А. Вектори розвитку інформаційного суспільства та  їхнє правове забезпечення / Н. А. Розенфельд // Віче. – 2008. – № 24. – С. 13–14.

Розенфельд Н. А. Застосування виборчого законодавства України: моніторинг ефективності / Н. Р. Нижник, Н. А. Розенфельд, В. М. Алексєєв // Віче. – 2008. – № 21. – С. 44–46.

Розенфельд Н. А. Правові засади розвитку інформаційного суспільства / Н. А.  Розенфельд // Віче. – 2008. – № 17. – С. 21–23.

Розенфельд Н. А. Віртуальний предмет злочинів, пов’язаних з порушенням авторського права і суміжних прав / Н. А.  Розенфельд // Право України. – 2008. – № 5. – С. 105–108.

Розенфельд Н. А. Окремі причини проблем кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав / Н. А. Розенфельд // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: зб. наук. пр.; за заг. ред. В. М.  Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 2. – 357 с. – С. 60–66.

2007

Розенфельд Н. А. Некоторые аспекты необходимости введеня понятия  «виртуальный предмет преступления» в теорию уголовного права / Н. А. Розенфельд // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право. Выпуск 2. – 2007. – Том 7. – С. 62–64.

Розенфельд Н. А. Використання модельних норм Конвенції Ради Європи Про кіберзлочинність (2001 рік) та Додаткового протоколу до неї (2003  рік) у нормотворчому процесі в Україні: теоретичні проблеми реалізації / П. П. Андрушко, Н. А. Розенфельд // Право України. – 2007. – № 12. – С. 64–68.

Розенфельд Н. А. Використання модельних норм Конвенції Ради Європи Про кіберзлочинність (2001 рік) та Додаткового протоколу до неї (2003  рік) у нормотворчому процесі в Україні: практичні проблеми реалізації  /  Р. А. Калюжний, Н. А. Розенфельд // Право України. – 2007. – №  9. – С. 90–93.

Розенфельд Н. А. «Виключне» право на захист в кримінальному процесі: державна позиція чи неуважність? / Н. А. Савінова // Юридичний журнал. – 2007. - № 4. – С. 56-59.

Розенфельд Н. А. Підвищення ефективності проходження виробничої практики студентами юридичних факультетів ВНЗ за рахунок організації проведення практики на базі юридичних клінік / Н. А. Розенфельд // Університетські наукові записки - 2007 - № 2 (22) - С. 456-460.

2004

Розенфельд Н. А. Комп’ютерна інформація як предмет злочинів, передбачених Розділом XVI КК України / О. Мазуренко, Н. Розенфельд // Право України. – 2004. – № 6. – С. 80–83.

2002

Розенфельд Н.А. Проблеми вдосконалення відповідальності за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), їх систем та комп’ютерних мереж// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Спілка юристів України. - 2002. - Вип. 16. - С. 355-359.

Розенфельд Н.А. Загальна характеристика умисних комп’ютерних злочинів// Право України. - 2002. - № 9. - С. 88-93.

Розенфельд Н.А. Деякі особливості визначення ознак об’єктивної сторони складу злочину “Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж”// Адвокат. - 2002. - № 4-5. - С. 24-26.