Перейти до основного вмісту

Основні тези доповідей

2021

Туляков В.О., Савінова Н.А. Кримінально-політичні інновації в епоху сингулярності // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с. - С. 153-155.

2019

Савінова Н.А. Криза цінностей в парадигмі кримінального права / Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 200 с. - C. 70-74.

2017

Савинова Н. Информационное пространство современного уголовно-правового регулирования / Н. Савинова // «Концептуальні основи кримінальної законотворчості»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. - 607 с. - С. 129-137. 

Савинова Н. А. Информационная (технологическая) сингулярность уголовного права / Н.А. Савінова // Традиції та новації вітчизняної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - 848 с. - С. 199-203.

Савінова Н. А. "Ідеальний ворог" та "ідеальна віктимність": парадокси інформаційного суспільства / Н.А.Савінова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Політика у сфері боротьи зі злочинністю" з нагоди 25-річчя навчально-наукового юридичного інституту, [Текст] - Івано-Франківськ, 2017. - 255 с. - С. 85-89. 

Савінова Н. Морська доктрина України як складова статегії національної бепеки України / Н.Савінова // Морське право та менеджмент : еволюція та сучасні виклики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції НУ "ОМА" -  Вип. 11 - О.: НУ "ОМА", 2017. - 289 с. - С. 51-57.

2016

Савинова Н.А. Эффективность уголовного права и гуманизм уголовной ответственности / Н.А.Савинова // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизация кримінального судочинства: матеріали Міжнародного науково- практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 року). - Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права  Короля Данила Галицького, 2016. - 414 с. - С. 241-246.

Савінова Н.А. Ефект Плато (Plateu Effect) у парадигмі вітчизняної кримінально-правової доктини / Н.А.Савінова // Соціальна функція криміального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 12-13 жовт. 2016 р. / Редкол. В. Я. Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Х.: Право, 2016. - 564 с. - С.  119-124.

Савінова Н.А. Девіації агресії у соцальних мережах: спроба соціально-психологічної оцінки/ Н.А.Савінова // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. -396 с. - С. 235-239.

2015

Савінова Н.А. Інформаційна віктимізація населення України в умовах пропаганди агресії /Н.А.Савінова// Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 21 травня 2015 р.). - Київ: ТОВ \"ІВА\"". - 2015. - 172 с. - С. 24-28.

Савінова Н.А. Кримінально-правова комунікація: до питання ефективності сучасного кримінального права /Н.А.Савінова// Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали міжнар.наук.-практ.конф. (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.): редкол.: В.Я.Тацій (голов.ред.), В.І.Борисов (заст.голов.ред) та ін. - Х.: Право, 2015. - 528 с. -C.110 - 114.

Савінова Н.А. Інформаційна політика України у дискурсі безпеки людини і громадянина /Н.А.Савінова// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб.матер.наук.-практ.конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К.:Центр навч., наук. та період.видань НА СБ України, 2015. - 512 с. - С. 119-123.

2014

Савінова Н. А. Нові тренди кримінально-правової доктрини: рефлексія віктимологічних девіацій уразливості у глобальному інформаційному суспільстві / Н. А. Савінова // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014 -380 с. - С.69-74.

Савінова Н. А. Кримінально-правова комунікації в умовах аномії: аналіз за схемою процесу комунікації Гарольда Д. Лассуелла / Н. А. Савінова. - Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2014 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2014. – 222 с. - C. 33 – 41.

Савинова Н. А. Манипулятивные воздействия на сознание человека: к вопросу видения уголовно-правовой доктриной / Н. А. Савинова // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків: матеріали міжнар. науково-практ. конф. 9-10 жовтня 2014 р. – Х.: Право, 2014. – С. 331-334.

Савінова Н. А. Віктимологічна профілактика у соціальних мережах: деякі аспекти оптимізації та підвищення ефективності / Н. А. Савінова. – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та правові аспекти». – Університет імені короля Данила Галицького (Івано-Франківськ, 6 березня 2013 року). – с. 274-278.

Н. А. Савинова. Совершенствования научного уровня уголовно-правовой политики в условиях информационного общества / П. Л. Фрис, Н. А. Савинова // Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 р. – С. 134-136.

2013

Савінова Н. А. Правові проблеми протидії викликам новітньої злочинності в інформаційному суспільстві / Н. А.  Савінова // Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства: матеріали круглого столу (м. Київ, 20 березня 2013 р.) / упорядн.: Б. І. Андрусишин, І. А. Майстренко, В. Г. Пилипчук, В. М. Фурашев. – Ужгород: ТОВ «ІВА», 2013. – 194 с. – С. 120–127.

Савінова Н. А. До питання про доктрину кримінально-правової політики забезпечення інформаційного суспільства в Україні / Н. А. Савінова // Політика у сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 1–2 березня 2013 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 307 с. – С. 152–155.

2011

Савінова Н. А. Співвідношення забезпечення боротьби зі злочинністю і політики у сфері боротьби зі злочинністю / П. Л. Фріс, Н. А. Савінова // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 20–21 травня 2011 р.) / редкол.: О. О.  Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім.  Е. О.  Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О.  Дідоренка, 2011. – 600  с. – С. 519–525.

2010

Савінова Н. А. Передумови стратегічних заходів кримінально-правової політики боротьби з кібернетичною злочинністю / Н. А. Савінова // Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (с. Коблево Миколаївської області, 15–17 вересня 2010 р.). – Миколаїв–Коблево, 2010. – 103 с. – С. 30–35.

Савінова Н. А. Соціально небезпечний вплив на свідомість у медіапросторі як психологічно-правова проблема / Н. А. Савінова // Філософські, методологічні й психологічні проблеми права: тези доп. ІІІ  Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 23 квітня 2010 р.); ред. кол.: В. В.  Коваленко, М. В.  Костицький, О. М.  Джужа та ін. – К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 360 с. – С. 182–184.

2009

Розенфельд Н. А. Соціальна обумовленість криміналізації деяких суспільно небезпечних діянь під впливом розвитку інформаційного суспільства / Н. А. Розенфельд // Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 грудня 2009 р.); Державний науково-дослідний інститут МВС України, Управління моніторингу дотримання прав людини і діяльності ОВС Апарату Міністра МВС України, Київський регіональний центр Академії правових наук, Міжнародний жіночий правоохоронний центр «Ла Страда-Україна». – К.: ДНДІ МВС України, 2009. – Х., 2009. – 500 с. – С. 138–142.

Розенфельд Н. А. Актуалізація потреби криміналізації суспільно небезпечних діянь у медійній сфері в умовах розвитку інформаційного суспільства / Н. А. Розенфельд // Актуальні питання кримінального права та  кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м.  Донецьк, 24 квітня 2009 р.); Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім.  Е. О. Дідоренка. – Донецьк: Норд-комп’ютер, 2009. – 250 с. – С.  82–85.

2008

Розенфельд Н. А. Причини трансформації реальної злочинності у кібернетичний простір у філософській і політичній думці ХХ сторіччя / Н. А.  Розенфельд // Законодавча регламентація захисту конституційних прав та свобод людини та громадянина: збірник матеріалів науково-практичного семінару; за редакцією канд. юрид. наук, доцента Л. А. Остапенко. – Чернігів: ЧДІПСТП, 2008. – 104 с. – С. 77–80.

Розенфельд Н. А. Гражданское общество и коррупция: противостояние в негосударственном секторе / Н. А.  Розенфельд // Политико-правовые основы  предпринимательства в России: материалы междунар. науч.-практ. конференции, посвящ. 90-летию Сарат. ун-та. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. – 288 с. – С. 43–46.

Розенфельд Н. А. Заходи підвищення ефективності кримінально-правового забезпечення протидії фінансуванню тероризму та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом / Н. А. Розенфельд // Актуальні питання вдосконалення національного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму: матеріали конференції (м. Київ, 18 грудня 2008 р.). – 112 с. – С. 52–70.

Розенфельд Н. А. Право на спілкування як невід’ємне природне право  людини / Н. А. Розенфельд // Конституційно-правовий статус людини і  громадянина в Україні: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю проголошення Загальної декларації прав людини (м. Івано-Франківськ, 28  листопада 2008 р.); під ред. В. І.  Кафарського. – Івано-Франківськ, 2008. – 320 с. – С. 91–102.

Розенфельд Н. А. Роль структур громадянського суспільства у контексті розвитку інформаційного суспільства / Н. А. Розенфельд // Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики: матеріали наук.-практ. конф. (2–3 жовтня 2008 р.); відп. ред. В. Я. Милиновський. – Луцьк: СПД Гадяк Ж. В., 2008. – 154  с. – С. 81–83.

2007

Розенфельд Н. А. Деякі аспекти імплементації у законодавство України міжнародного права стосовно розвитку і захисту інформаційного суспільства: питання гармонізації та уніфікації / Н. А. Розенфельд // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Шості осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 26–27  жовтня 2007 року): У 3-х частинах. – Частина перша: Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. Конституційне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство Хмельницького університету управління та права, 2007. – 289 с. – С. 272–273.